dieci buoni comportamenti

Dieci buoni comportamenti

بسم الله الرحمن الرحيم

Sappi, che Allah guidi me e te ad avere i comportamenti migliori, che tra essi ve ne sono dieci:

Il primo: se incontri un musulmano, salutalo dicendo “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته” e se [lui] ti saluta, rispondi [dicendo], “و عليكم السلام و رحمة الله وبركاته”.

Il secondo: se vuoi entrare da qualcuno, chiedi il permesso, stando in piedi a destra o a sinistra della porta. Se ti viene dato il permesso, entra, se ti viene detto di ritornare, va via (ritorna).

(altro…)